top of page
 • Writer's pictureASBESTI.INFO

Ammattilaisen ohjeistus uudistui

Haitta-aineisiin liittyvä ammattilaisen ohjeistus, RT-kortti uudistui syksyllä 2022.

Uusi RT-kortti Haitalliset aineet rakennuksissa RT 103501 korvaa kolme aikaisempaa asbestia ja haitta-aineita koskevaa RT-korttia. Myös haitta-ainetutkimuksen tilaajan ohjeistus, RT 103500 on uusi.

Uudessa RT-kortissa esitetään asbestin lisäksi uutena muut haitta-aineet, niiden käyttökohteet, käyttöönottovuodet ja soveltuvat analyysimenetelmät.
Ohessa lueteltu esimerkkkejä muista mahdollisista haitta-aineista rakennuksissa:

 • DEHP, TXIP (muovimattopehmittimiä)

 • Metallit kuten esim. lyijy

 • Öljyhiilivedyt

 • BTEX-yhdisteet (haihtuvia orgaanisia yhdisteitä)

 • PAH-yhdisteet

 • POP-yhdisteet tai ns. POP-jätteet

POP-yhdisteet ovat erityisen haitallisia pysyviä orgaanisia ympäristömyrkkyjä ja ne jaotellaan vielä seuraavasti:

 • SCCP (lyhytketjuinen klooriparafiini),

 • Teollinen valmistunut alkanut 1930-luvulla

 • Palosuoja-aineet, pehmittimet, maalit, elastiset sauma-aineet


 • PCB-yhdisteet (polyklooratut bifenyylit)

 • 7 yleisintä PCB-yhdistettä analysoidaan, tutkitaan jo melko rutiininomaisesti

 • Maalit, sauma-aineet


 • HBCDD (Heksabromisyklododekaani)

 • Palonsuoja-aineena polystyreenituotteissa (EPS ja XPS)


 • PCP (pentakloorifenoli)

 • Torjunta-aineet, desinfiointiaineet, puunsuoja-aineet (esim. KY5)


 • PBDE (polybromatut difenyylieetterit)

 • Palonsuoja-aineena muovituotteissa ja polyuretaanivaahdossa


Vastuu omistajalla

Vastuu haitta-aineiden tutkimuksesta on aina kiinteistön omistajalla ja rakennushankkeeseen ryhtyvällä. Urakoitsijaa koskevat työnantajan velvoitteet.


Jäteasetuksen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta siten, että purettavat materiaalit kierrätetään ja jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Myös kaikkein haitallisimpien POP-yhdisteiden pääsy kiertoon on estetettävä.

Purkukukartoitus

Rakennuksen purkua varten tehtävää haitta-ainetutkimusta kutsutaan purkukartoitukseksi. Sen yhteydessä tehdään purkumateriaaliselvitys, jossa esitetään myös muut haitta-aineet, niiden määrät ja uusiokäyttömahdollisuudet sekä jäteluokka.

Betonisesta purkujätteestä tulee lisäksi analysoida MARA-asetuksen mukaiset analyysit

 • Mineraaliöljyjakeiden C10-C40 pitoisuudet

 • PCB (7) – yhdisteiden pitoisuudet

 • PAH (16) – yhdisteiden pitoisuudet

 • Raskasmetalleista kromi, arseeni, kadmium, kupari, lyijy

Betonin jäteluokittelu tulee tehdä vertaamalla analysoituja pitoisuuksia EU:n komission ja neuvoston asetuksissa annettuihin vaarallisen jätteen pitoisuusrajoihin.

Lähivuosien muutokset

Lainsäädäntö muuttuu ja tiukentuu. Lähivuosina alalla odotetaan esim. seuraavia muutoksia lainsäädäntöön

 • Jälkinäytteenottajan riippumattomuus (asbestipurun jälkeinen tilojen puhtauden valvonta)

 • Haitta-ainetutkijalle pätevyysvaatimus (AHA-asiantuntija)

 • EU:n uusi asbestidirektiivi: asbestialtistumisarvon pudotus 01 -> 0,01

 • Rakennusten/huoneistojen myynti/vuokraustilanteessa asbestikartoituksen vaatimus

 • Kartoitusraporttien rekisteröintivaatimus

bottom of page